Wyniki finansowe grupy Agora w 1. kwartale 2019 roku

Informacja Prasowa - 15.05.2019
82

Wyniki finansowe grupy Agora w 1. kwartale 2019 roku

Rekordowe wpływy z działalności filmowej i rosnące dwukrotnie szybciej niż na rynku wpływy ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora wzrost przychodów w 1. kwartale 2019 r. Grupa z sukcesem rozwija sprzedaż treści w modelu subskrypcyjnym – w tym dostępów Premium TOK FM, a także działalność gastronomiczną, otwierając kolejne lokale pod markami własnymi Papa Diego i Van Dog oraz planując rozwój marki Pasibus.

Na wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF16 przez Grupę Agora można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu finansowym.

W 1. kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 10,9% i wyniosły 308,4 mln zł.  W największym stopniu przyczyniły się do tego rekordowe kwartalne wpływy z działalności filmowej w wysokości 27,7 mln zł oraz wyższe przychody z działalności kinowej sieci Helios. W tym okresie spółka NEXT FILM wprowadziła do kin filmy Underdog, MiszMasz, czyli Kogel Mogel 3oraz Całe szczęście, które były jednymi z najpopularniejszych polskich tytułów w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Cały polski rynek kinowy korzystał z bardzo wysokiej w tym kwartale frekwencji (wzrost o 8,8% r/r), a dynamika sprzedaży biletów w sieci Helios była dwukrotnie wyższa niż rynkowa, sięgając 19,0% (76,8 mln zł wpływów)1. Helios odnotował też wzrost sprzedaży w barach kinowych o 28,8%.

Oprócz tego Grupa Agora zwiększyła wpływy ze sprzedaży wydawnictw do 34,5 mln zł, głównie wskutek wzrostu przychodów z subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl, wpływów ze sprzedaży tradycyjnej wersji dziennika oraz ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora. Wyższe były również przychody z pozostałej sprzedaży Grupy w kwocie 13,9 mln zł, m.in. dzięki wpływom z działalności gastronomicznej rozwijanej przez spółkę Foodio Concepts pod markami Papa Diego i Van Dog.

Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz poligraficznych. Na zmniejszenie tych pierwszych wpłynęło ograniczenie wydatków na reklamę zauważalne w 1. kw. 2019 r. w większości segmentów polskiego rynku reklamowego. W rezultacie spadły wpływy z reklam segmentów Radio, Prasa, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Natomiast niższe przychody z działalności poligraficznej wiązały się ze zmniejszeniem produkcji oraz realizacją procesu restrukturyzacji w segmencie Druk.

Koszty operacyjne netto Grupy w 1. kw. 2019 r.wzrosły o 16,7% i wyniosły 309,2 mln zł. Znacząco wpłynęło na to zwiększenie nakładów na usługi obce, a w szczególności kosztów opłat dla producentów filmowych w związku z dużą popularnością tytułów wprowadzonych do kin przez NEXT FILM oraz czynszów w sieci Helios. Wydatki na usługi obce wzrosły również w segmencie Druk, Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Reklama Zewnętrzna.

Zwiększyły się też koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, głównie z uwagi na wzrost kosztów papieru, wyższą sprzedaż w barach kinowych, większą liczbę kin w sieci Helios, rozwój działalności gastronomicznej oraz wyższe koszty Wydawnictwa Agora. Zaś na wzrost kosztów reprezentacji i reklamy Grupy w 1. kw. 2019 r. wpłynęła aktywność promocyjna związana z działalnością filmową Grupy oraz z kosztami reprezentacji i reklamy sieci kin Helios.

Jednocześnie Grupa Agora ograniczyła w omawianym okresie koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zwłaszcza w segmentach Prasa, Internet oraz Druk w związku z niższym zatrudnieniem w tych obszarach. Warto jednak zauważyć, że wynik Grupy został dodatkowo obciążony kosztami rezerwy na zwolnienia grupowe w segmencie Druk. Istotny wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników nastąpił w obszarze Film i Książka, głównie w efekcie działań rozwojowych sieci Helios i działalności gastronomicznej, a także zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wydatki w tej kategorii zwiększyły też segmenty Radio oraz Reklama Zewnętrzna.

Na wyniki Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. negatywnie wpłynęły koszty restrukturyzacji przeprowadzonej głównie w segmencie Druk, które wyniosły 5,6 mln zł. Natomiast w 1. kw. 2018 r. na wynik operacyjny Grupy wpłynęły: pozytywnie – sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku i w Warszawie (13,9 mln zł), a negatywnie – koszty rezerwy z tytułu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w wysokości 1,4 mln zł oraz odpis należności od RUCH S.A w wysokości 0,6 mln zł.

Bez uwzględnienia wpływu tych zdarzeń jednorazowychwyniki operacyjne Grupy Agora w 1. kw. 2019 r. byłyby istotnie lepsze niż rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosłaby do 26,2 mln zł, zysk operacyjny na poziomie EBIT wyniósłby 4,8 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł.

Natomiast w ujęciu ze zdarzeniami jednorazowymi wynik Grupy Agora na poziomie EBITDA w 1. kw. 2019 r. był niższy niż rok wcześniej i wyniósł 20,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,8 mln zł, a także stratę netto w wysokości 1,4 mln zł.

Od początku 2019 r. Grupa Agora realizowała kolejne projekty zgodnie z zakładaną strategią rozwojową na lata 2018-2022. Z sukcesem rozwijała m.in. sprzedaż treści w modelu subskrypcyjnym. W dużej mierze za sprawą prenumeraty cyfrowej wzrosły przychody ze sprzedaży wydawnictw w segmencie Prasa, a jednocześnie Radio TOK FM odnotowało wzrost liczby subskrybentów oferty Premium TOK FM do ponad 17 tys. Agora stawia też na działalność gastronomiczną – Foodio Concepts, spółka z grupy Helios otworzyła już 13 lokali pod markami własnymi Papa Diego i Van Dog (w 2019 r. ma powstać łącznie około 20 nowych restauracji), a dodatkowo Helios otrzymał zgodę UOKiK na dokonanie koncentracji i będzie rozwijać sieć Pasibus poprzez dedykowaną spółkę Step Inside. Grupa rozpoczęła też w 1. kw. 2019 r. proces restrukturyzacji działalności poligraficznej, realizowany w związku z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług w technologii coldset. W efekcie zwolnień grupowych wypowiedzenie otrzymały 142 osoby z segmentu Druk, a obecnie trwa przenoszenie całości produkcji poligraficznej do Warszawy i optymalizacja procesów.

Comments

comments

82
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...