Słowniczek
Annual Report

Annual report (sprawozdanie roczne) – jest to dokument, za pomocą którego prezentowane są bieżące informacje na temat działań firmy/organizacji, opis sytuacji oraz charakterystyka wybranych elementów finansowych. Rozsyłany jest np. do akcjonariuszy, udziałowców, klientów, kooperantów, instytucji finansowych. Obok danych historycznych w raporcie przedstawia się także założenia i cele dalszych działań.

Artykuł sponsorowany

Tekst, który zawiera treści reklamowe, aczkolwiek układem i formą przypomina (niejednokrotnie nieudolnie) tekst dziennikarski. Tekst sponsorowany ma charakter odpłatny i nie ma nic wspólnego z komunikatem piarowskim. Warto zaznaczyć, iż artykuł sponsorowany jest wydzielany ramką w gazecie i specjalnie oznaczany dopiskiem „materiał płatny”, „materiał reklamowy” lub „artykuł sponsorowany”.

Blogosfera

Zespół blogów lub blogerów, którzy są ze sobą wzajemnie powiązani poprzez linki wewnętrzne i odsyłacze. Tworzą oni w ten sposób specyficzną kulturę komunikacji. Zwiększa się tym samym icch siła oddziaływania na otoczenie. Blogosfera jest doskonałym narzędziem komunikowania i rzetelnej – aczkolwiek subiektywnej (z uwagi na jednostkowość zbiorowości i każdorazowo oryginalne, odmienne zdanie, opinie) – informacji.

Brief

Dokument, który przedstawiany jest przez klienta potencjalnemu zleceniobiorcy, np. ekspertowi, firmie doradczej (w tym agencji public relations). Na jego podstawie wymienione powyżej podmioty dokonują opracowania propozycji działań operacyjnych lub/i strategicznych związanych z procesem kształtowania wizerunku. Brief zwykle zawiera informacje o kliencie i jego ofercie, charakterystykę konkurencji czy grup docelowych. Zasadniczą jego część stanowią jednak precyzyjnie uporządkowane cele, związane z konkretną, oczekiwaną do przygotowania kampanią PR.

Copywriter

Copywriterem (z ang.) tak określa się najczęściej autora tekstów promocyjnych czy reklamowych. Jednak taka definicja nie oddaje pełni zadań jakie stoją przed copywriterem. Znacznie pełniejsze odzwierciedlenie tego, czym zajmuje się copywriter, znajdziemy we francuskim odpowiedniku - "concepteur-redacteur", czyli twórca-redaktor. Takie określenie znacznie dokładniej określa specyfikę zawodu. Obecnie częściej wykorzystywana jest wspomniana francuska idea, ponieważ lepiej pasuje do tego, czym zajmuje się profesjonalny twórca reklam. Druga rzecz, to sam fakt, iż znacznie podnosi to rangę zawodu.

Event

Wydarzenie, spotkanie, impreza, wpisana w kampanie public relations, mająca służyć realizacji założonych przez organizację celów wewnętrznych lub zewnętrznych. W przypadku PR oprócz eventów wewnętrznych (w firmach) oraz zewnętrznych (skierowanych do grup otoczenia zewnętrznego) realizowane są jeszcze tzw. eventy branżowe.

Focus

Rodzaj badań marketingowych; wykorzystuje się go również do badania i pomiaru działań oraz efektów działań zaliczanych do sfer zadaniowych PR, do identyfikacji wizerunkowej sytuacji wyjściowej i warunków w jakich przychodzi działać organizacjom. Przeprowadza się go, na stosunkowo niewielkich grupach respondentów (około 10-15 osób). W przeciwieństwie do badań ilościowych, fokusy nie pozwalają na wnioskowanie statystyczne i przenoszenie wyników na całą populację. Aczkolwiek i tak, badania te dostarczają szeregu ważnych informacji, szczególnie w zakresie czynników trudno wymiernych.

Grupa docelowa

Tak nazywa się podmioty, które mają lub mogą mieć wpływ na stopień realizacji celów firmy. Wyróżnić możemy dwie zasadnicze grupy, tworzące otoczenie organizacji: otoczenie zewnętrzne oraz otoczenie wewnętrzne.

Kampania Społeczna

Kampanią społeczną definiuje się szereg specyficznych, niekomercyjnych działań skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zwykle zwrócenie uwagi na określony problem społeczny czy sytuację w jakiej znalazła się określona grupa, a także jego rozwiązanie.

Media Relations

Termin oznaczający budowanie obustronnie korzystnych relacji z mediami. Celem MR jest ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe było skuteczne przekazywanie za ich pomocą określonych informacji do grup docelowych.

Public Affairs

Działania ukierunkowane na świat polityki. Mają na celu przekonywanie, argumentowanie, a docelowo wywieranie wpływu na ich stanowiska.

System identyfikacji wizualnej

Zestaw symboli, znaków, kolorów, materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację firmy w otoczeniu.

Teczka prasowa

Obszerny zestaw materiałów informacyjnych, przygotowywanych przez osoby odpowiedzialne za media relations. Przeznaczone są one dla dziennikarzy. Przekazuje się je im podczas lub bezpośrednio po zakończeniu organizowanej przez firmę/organizację konferencji prasowej.

Wizerunek

Subiektywne wyobrażenie określonej organizacji, firmy, produktu, usługi, osoby, które powstaje w umysłach ludzi, w otoczeniu zewnętrznym (np. społeczeństwo, klienci, kontrahenci, instztucje okołobiznesowe) i wewnętrznym (pracownicy, zarząd, związki zawodowe).

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

Proces, którego celem jest przeprowadzenie firmy lub organizacji przez kryzys. Dokonywane jest ono w oparciu o zbiór technik i procedur, profilaktycznie przygotowanych przed wystąpieniem problemów, niejako w formie antycypacji możliwego do zaistnienia kryzysu, lub przygotowanych wówczas gdy ten kryzys zaistnieje.