Zmiany w statucie ZFPR

Redakcja PR - 15.10.2018
132

ZFPR wprowadziło zmiany w swoim statucie

Związek Firm PR podnosi wymagania dla swoich członków i wyznacza minimalne standardy profesjonalne dla agencji PR. Zmiany przegłosowano podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Firm Public Relations.

„Jako jedyna organizacja reprezentująca w Polsce interesy branży profesjonalnych usług public relations, od wielu lat obserwujemy postępujący spadek jakości usług świadczonych przez dziesiątki niezrzeszonych w naszym związku firm PR, który doprowadził do drastycznego obniżenia wynagrodzeń za niektóre usługi, sięgający obecnie granic opłacalności. Uznaliśmy, że dla wyraźnego odróżnienia podmiotów profesjonalnych, niezbędnym jest określenie pewnych granicznych wymagań, których spełnienie będzie dla klientów naszej branży obietnicą świadczenia usług na oczekiwanym poziomie. (…)” – podaje w komunikacie Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR i CEO Hill+Knowlton Strategies.

Członkiem Związku, zgodnie z dodanymi zapisami w paragrafach 10 i 12 Statutu ZFPR, może być wyłącznie firma public relations, która spełnia następujące dodatkowe wymagania:

– uzyskała w roku poprzedzającym przychód ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 1 000 000 (jeden milion) złotych lub zysk na sprzedaży brutto (fee) w kwocie co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;

– nie zalega z opłacaniem podatku dochodowego CIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

– wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego;

– posiada wdrożony system rejestracji czasu pracy konsultantów, poświęconego na obsługę poszczególnych klientów firmy (tzw. time sheet);

– posiada ustanowione stawki godzinowe, określające wartość pracy zatrudnionych w firmie konsultantów oraz zdefiniowane opisy stanowisk pracy;

– posiada wdrożone procedury opisujące standard obsługi klientów (tzw. client service);

– posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi;

– co najmniej 50% pracowników firmy jest zatrudnionych na podstawie stabilnych umów o zatrudnieniu (czyli umowa o pracę i/lub umowa z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).

Dodatkowymi obowiązkami członka Związku, które zostały przegłosowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR są:

– przeprowadzanie przynajmniej raz w roku badania satysfakcji klientów (według własnego systemu lub na podstawie wzoru rekomendowanego przez Związek);

– przeprowadzania przynajmniej raz w roku okresowej oceny wszystkich pracowników Członka Związku.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać po ich rejestracji przez KRS, czyli od początku roku 2019. Agencje aplikujące oraz obecni członkowie ZFPR będą poddawani okresowym audytom sprawdzającym spełnienie w/w kryteriów.

Comments

comments

132
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...