Wzrost wynagrodzeń i stawek w agencjach public relations

Informacja Prasowa - 10.06.2024
227

Związek Firm Public Relations opublikował wyniki najnowszego badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm z sektora public relations

Wynagrodzenia pracowników wzrosły średnio o 8% na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu z danymi z 2023 r., zaś stawki cennikowe agencji PR wzrosły przeciętnie o 7%.

W tegorocznej edycji badania, zrealizowanej w lutym i marcu br., udział wzięło 26 agencji zrzeszonych w ZFPR. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 700 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę WTW Consulting.

Jako WTW jesteśmy zaszczyceni możliwością analizowania wynagrodzeń dla firm sektora PR już po raz siódmy. W roku 2024 wyniki analizy płac w sektorze PR odpowiadają trendom w siostrzanych sektorach usług profesjonalnych, w tym w zakresie wskaźników wzrostu wynagrodzeń. Płaca zasadnicza pozostaje głównym elementem, wpływającym na skuteczność pozyskiwania i utrzymania w organizacji kompetentnych pracowników – mówi Krzysztof Gugała z WTW Consulting.

W tym roku wynagrodzenia brutto pracowników agencji PR na poszczególnych stanowiskach są średnio o 8% wyższe niż w roku ubiegłym. Na tę sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost płacy minimalnej, który znacząco podniósł uposażenie oferowane na początkowych szczeblach kariery. Stawki cennikowe dla klientów wzrosły analogicznie – średnio 7% w stosunku do ubiegłego roku i o ok. 21% w stosunku do roku 2022 r. co zważywszy na poziom inflacji oraz wzrost kosztów operacyjnych jest sytuacją naturalną.

Praca w agencjach PR okazuje się być niezwykle atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową w komunikacji. Aż 68% badanych firm prowadzi programy stażowe. Przeciętnie 60% stażystów podejmuje po stażu stałą pracę w tej samej firmie i po roku pracy nadal kontynuuje w niej zatrudnienie. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie klientów na profesjonalne usługi PR – połowa badanych agencji planuje wzrost liczby zatrudnionych pracowników w roku 2024 – podsumowuje Daria Tworek, Wiceprezeska ZFPR.

Wynagrodzenia

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń gwarantowanych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.  Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

 

* Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.

nazwa stanowiska opis stanowiska wynagrodzenie gwarantowane brutto  mediana (PLN/miesięcznie)
Unit Director Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych. 17 950
Account Director (Group Account Manager) Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części. 13 800
Senior Account Manager (Senior Consultant) Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy. 11 225
Account Manager (Consultant) Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. 9 200
Junior Account Manager Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem Account Directora lub pracuje samodzielnie, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. 8 260
Senior Account Executive (Junior Consultant) Pracuje samodzielnie, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w zadaniach związanych z rozwojem know-how firmy. 7 197
    Account Executive Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, pociada co najmniej roczne doświadczenie w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. 6 425
Junior Account Executive Pracuje pod nadzorem – poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how  wypracowany w organizacji. 5 000
Assistant Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. 4 400*

Stawki cennikowe

Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane zostały opracowane według stanu na dzień 1.04.2024 r.

– Duża różnorodność agencji zrzeszonych w ramach ZFPR sprawia, że posiadają one odmienną strukturę, w różny sposób określają doświadczenie wymagane na poszczególnych stanowiskach i oferują inne narzędzia i benefity swoim pracownikom, co wpływa na ostateczną cenę dla klienta. W związku z tym zaobserwowaliśmy, że posługiwanie się wyłącznie środkową wartością (medianą) jest niewystarczające w tym przypadku, gdyż z uwagi na specyfikę tego miernika – wyklucza on skrajne wartości ze zbioru. Dlatego też starając się jak najdokładniej zobrazować sytuację rynkową, w tym roku oprócz mediany postanowiliśmy także opublikować średnią stawkę godzinową oferowaną klientom za pracę poszczególnych osób w agencjach PR – dodaje Daria Tworek.

* Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
* Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany i średnie wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych  stanowisk wyrażone w PLN (netto).

nazwa stanowiska stawka godzinowa PLN (mediana) stawka godzinowa PLN (średnia)
Unit Director 540 528
Account Director

(Group Account Manager)

480 537
Senior Account Manager

(Senior Consultant )

440 410
Account Manager (Consultant ) 330 336
Junior Account Manager 300 288
Senior Account Executive

(Junior Consultant)

250 303
Account Executive 220 204
Junior Account Executive 180 169
Assistant 150 150

Definicje

GWARANTOWANE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO – wynagrodzenie zasadnicze, stałe wypłacane bezwarunkowo w tej samej wysokości w kolejnych miesiącach, wg stanu na dzień 1 kwietnia 2024.

MEDIANA – wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

ŚREDNIA – klasyczna średnia arytmetyczna uzyskana w wyniku zsumowania wszystkich danych i podzielenia tej sumy przez liczbę jej składników. Jeżeli rozkład danych w ramach próby jest symetryczny względem mediany, to wartość mediany i średniej są identyczne. Niemniej, w praktyce badań płacowych średnia płacowa jest silnie kształtowana przez ekstremalnie niskie i wysokie wartości wynagrodzeń.

Comments

comments

227
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...