W Europie Środkowo-Wschodniej trwa legislacyjny boom – największe zmiany w finansach i usługach

Informacja Prasowa - 17.11.2016
192

Raport Grayling AcTrend 2016 - trwa legislacyjny boom w Europie Środkowo-Wschodniej

Pomiędzy 1 sierpnia 2015 r. a 1 sierpnia 2016 r. na sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej przyjęto łącznie 1 098 aktów prawnych. To o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego, gdy liczba ta wyniosła 1 041. Spośród 1 098 aktów 483 (44%) miało bezpośredni wpływ na biznes, a ponad jedna trzecia dotyczyła przedsiębiorstw (37%). Zgodnie z Raportem Grayling AcTrend 2016, opracowanym przez zespół Public Affairs agencji Grayling, w bieżącym roku najwięcej aktów prawnych, które miały wpływ na poszczególne branże, dotyczyło usług finansowych (17%). Dla porównania, rok wcześniej największą aktywność zaobserwowano w rolnictwie (14%).

W raporcie Grayling AcTrend poddano analizie zmiany w ustawodawstwie sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji, w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 sierpnia 2016 r. Dokument zawiera również poglądową analizę otoczenia politycznego  i prognozy dotyczące inicjatyw rządowych w całym regionie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, najaktywniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej okazała się Rumunia, w której  przyjęto 299 aktów prawnych. Dla porównania, w Polsce przyjęto ich 227, a na Węgrzech – 186. Analiza wykazała jedynie nieznaczny, bo zaledwie 5,5% wzrost liczby uchwalonych aktów w porównaniu z rokiem poprzedzającym. W trakcie 12 miesięcy ich łączna liczba we wspomnianych sześciu państwach regionu wyniosła 1 098.

44% spośród przyjętych regulacji (483 z 1 098) miało bezpośredni wpływ na biznes, a niemal jedna trzecia dotyczyła przedsiębiorstw (37%). Najwięcej aktów prawnych związanych było z usługami  finansowymi (17%) oraz branżą usługową (12%). W całym regionie najmniejsze zmiany zaszły w sektorze ICT, przemyśle i – co ciekawe – energetyce.

Choć większość, bo aż 75% regulacji dotyczących przedsiębiorstw zostało przyjętych przez poszczególne rządy, 24% projektów złożyli parlamentarzyści. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, najbardziej aktywnymi okazali się ci w Polsce (43%), Rumunii (27%), Bułgarii (25%) i na Węgrzech (22%). Na wysoką liczbę regulacji prawnych przygotowanych przez polskich deputowanych wpływ miało przede wszystkim pospieszne wdrażanie zmian w prawie przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 25 października 2015 r. Również w Rumunii drugi rok z rzędu zaobserwowano wzrost liczby aktów prawnych przedłożonych przez parlamentarzystów. W tym wypadku jednak spowodowane to było z jednej strony zbliżającym się końcem kadencji parlamentu, a z drugiej – nową ordynacją wyborczą. Nowe prawo ograniczające liczbę parlamentarzystów w kolejnej kadencji, skłania bowiem ustawodawców do wzmożonej aktywności, która może zapewnić im miejsce na liście kandydatów ich partii.

W Europie Środkowo-Wschodniej 18,8% aktów prawnych mających znaczenie dla biznesu przyjęto w trybie nadzwyczajnym. To nieznacznie więcej niż w roku poprzedzającym. Identycznie jak w roku 2015 r. była to również najczęściej stosowania metoda w Rumunii, gdzie 52% regulacji przyjęto na podstawie tzw. nadzwyczajnego rozporządzenia rządu. Na Słowacji i w Czechach wszystkie akty w latach 2015/2016 zostały uchwalone w standardowy sposób, podczas gdy w latach 2014/2015 w 6–7% przypadków wykorzystano tam nadzwyczajny tryb procedowania. W ostatnim roku na Słowacji nie było konieczności korzystania z trybu nadzwyczajnego, tym bardziej, że był to rok wyborów, w rezultacie czego krajową scenę polityczną zdominowały standardowe działania polityczne.

Niemal połowa z przyjętych regulacji była szeroko komentowana w mediach. To o 15% więcej niż rok wcześniej. Największe wzrosty w tym zakresie odnotowano na Słowacji (39%) oraz w Rumunii (20%), gdzie w ostatnim roku urzędowania obecnego parlamentu wprowadzono istotne zmiany w prawie nie tylko o charakterze społecznym, ale również biznesowym. W kampanii wyborczej na Słowacji media, sympatyzujące z rządzącą partią SMER, akcentowały każdy problem, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi partii.

Parlamenty wszystkich sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej, których ustawodawstwo  przeanalizowaliśmy w ramach przygotowanego przez nas raportu, w dalszym ciągu pozostają bardzo aktywne w zakresie zmian legislacyjnych. Od trzech lat, tj. odkąd publikujemy opracowanie Grayling AcTrend, parlamentarzyści w Rumunii, Polsce i na Węgrzech należą do najaktywniejszych inicjatorów zmian – aż 68% aktów prawnych przyjętych przez parlamenty w tym regionie powstało z inicjatywy ustawodawców reprezentujących te trzy kraje. W przyszłości spodziewamy się jednak wahań w tym zakresie w Czechach i Rumunii, gdzie wybory parlamentarne odbędą się za 10–11 miesięcy oraz na Węgrzech, gdzie pozostało do nich 18 miesięcy – powiedział Gergely Ábrahám, dyrektor Grayling ds. Public Affairs w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

O raporcie

Raport został opracowany przez zespół Public Affairs agencji Grayling. W dokumencie poddano analizie zmiany w ustawodawstwie sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 sierpnia 2016 r. Ponieważ opracowanie dotyczy wyłącznie ustaw, konsultanci Public Affairs opierali się na publicznie dostępnych informacjach (głównie ze stron ugrupowań parlamentarnych). Raport nie zawiera ilościowej analizy materiałów mediowych poświęconych poszczególnym aktom prawnym. Jeżeli w jednym z najbardziej opiniotwórczych lub popularnych tytułów ukazał się artykuł dotyczący danej ustawy, klasyfikowano ją jako akt prawny o „znacznym” zainteresowaniu ze strony mediów. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie grayling.com.

Comments

comments

192
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...