Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego

Jerzy Ciszewski - 16.06.2020
54

Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego

Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego

Firma zainwestuje 1 miliard euro w nowy Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund)

 Informujemy o ogłoszeniu nowego planu, którego celem jest poprawa kondycji planety oraz zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. W jego ramach:

  • zobowiązujemy się, że do 2039 r. osiągniemy zerową emisję netto dla wszystkich naszych produktów.
  • będziemy współpracowali z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi, prowadząc programy ochrony i odtwarzania lasów, gleby i bioróżnorodności.
  • planujemy także kooperację z rządami i innymi organizacjami, aby ułatwić dostęp do wody wśród społeczności, które żyją na obszarach dotkniętych jej niedoborem.

Aby przyspieszyć dotychczasową działalność, marki Unilever zainwestują 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund). W ciągu następnych dziesięciu lat budżet ten zostanie wykorzystany do realizacji projektów, których celem jest odtworzenie krajobrazu, ponowne zalesianie, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona dzikiej przyrody i wód. Nowe inicjatywy będą rozszerzeniem dotychczasowej działalności marek – m.in. takich projektów, jak: Ben&Jerry’s na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych, Seventh Generation promujących czystą energię dla wszystkich oraz Knorr wspierających rolników, aby uprawiali żywność w sposób bardziej zrównoważony.

– Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi realne zagrożenie dla nas wszystkich. Zmiany klimatu, degradacja przyrody, zanikanie różnorodności biologicznej, niedobór wody – wszystkie te kwestie są ze sobą powiązane i musimy zająć się nimi równocześnie. Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek – mówi Alan Jope, CEO Unilever.

Walka z kryzysem klimatycznym

Nasze obecne cele, oparte na wiedzy naukowej to: zredukowanie do zera emisji dwutlenku węgla w ramach całej naszej działalności i zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją, w całym łańcuchu wartości do 2030 r. W odpowiedzi na skalę i pilną potrzebę działania w związku z kryzysem klimatycznym, dodatkowo zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto dla wszystkich naszych produktów do 2039 r. – począwszy od pozyskania surowców, których używamy, aż po sprzedaż produktów w sklepie. Aby osiągnąć ten cel 11 lat przed 2050 rokiem, czyli terminem ustanowionym w Porozumieniu Paryskim, musimy współpracować z naszymi partnerami biznesowymi w całym naszym łańcuchu wartości. W związku z tym priorytetem dla nas będzie budowa partnerstwa z dostawcami, którzy wyznaczyli i zadeklarowali własne cele na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.

Wierzymy, że przejrzystość w zakresie śladu węglowego przyspieszy globalne działania w kierunku zerowej emisji. Naszą ambicją jest informowanie o śladzie węglowym każdego produktu, który sprzedajemy. W tym celu przygotujemy system, w którym nasi dostawcy będą mogli deklarować na każdej fakturze ślad węglowy dostarczonych towarów i usług. Będziemy również współpracować z innymi firmami i organizacjami w celu standaryzacji gromadzenia, udostępniania i komunikacji tych danych.

Dążenie do zerowej emisji musi być wspólnym wysiłkiem, ponieważ sam biznes, bez wsparcia innych podmiotów, nie jest w stanie odpowiednio przyspieszyć zmian. Wzywamy wszystkie rządy do ustanowienia ambitnych celów zerowej emisji netto, a także krótkoterminowych celów redukcji emisji, wspieranych poprzez np. ustalanie cen emisji dwutlenku węgla.

Ochrona i rewitalizacja przyrody

Od ponad dziesięciu lat Unilever jest liderem branży w zakresie praktyk zrównoważonego pozyskiwania surowców. 89 proc. naszych surowców leśnych posiada certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł zgodny z uznanymi na całym świecie standardami. Wierzymy jednak, że aby  powstrzymać wylesianie, musimy podjąć wyzwanie przyjęcia jeszcze wyższych standardów. Oznacza to konieczność wglądu w konkretne lokalizacje zaopatrzenia. Dodatkowo, nie możemy bazować na systemie bilansu masy, który nie pozwala na dokładną weryfikację, czy podczas pobierania surowców nie doszło do wylesiania. Do 2023 r. zbudujemy łańcuch dostaw, który nie będzie niósł ze sobą ryzyka wylesiania. Aby to osiągnąć zwiększymy przejrzystość i ułatwimy identyfikację, wykorzystując rozwijające się technologie cyfrowe – takie jak monitorowanie satelitarne, śledzenie geolokalizacji i blockchain – przyspieszając tym samym włączenie małych przedsiębiorstw i zmieniając nasze podejście do pozyskiwania surowców.

Angażujemy się również we współpracę z przemysłem, organizacjami pozarządowymi i rządami, aby chronić zarówno lasy, torfowiska i lasy tropikalne, a także inne ważne obszary cenne środowiskowo i magazynujące węgiel, które są zagrożone przekształceniem pod uprawy rolne, co może mieć katastrofalny wpływ na siedliska przyrodnicze.

W ramach naszych działań wspierających zrównoważone pozyskiwanie surowców pomagamy także w odtwarzaniu środowiska naturalnego: zwiększeniu lokalnej różnorodności biologicznej, przywróceniu zdrowia gleby oraz zachowaniu ochrony i dostępu do wody. Dlatego wzmocnimy współpracę z rolnikami oraz mniejszymi producentami rolnymi aktywnie działającymi na rzecz ochrony i regeneracji środowiska. Inicjatywy, które będziemy wspierać, to między innymi zapewnienie praw do gruntów, umożliwienie dostępu do finansowania i zapobieganie wykluczeniu finansowemu, a także rozwijanie praktyk mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego środowiska. To zintegrowane podejście poprawi warunki bytu drobnych producentów rolnych i da im narzędzia do sterowania procesem odtwarzania środowiska naturalnego.

Wprowadzamy także pionierski Regenerative Agriculture Code (Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego) dla wszystkich naszych dostawców. Nowe wytyczne będą oparte na naszym istniejącym Kodeksie Rolnictwa Zrównoważonego, który jest powszechnie uznawany za najlepszy w swojej klasie w branży. Będzie on zawierał szczegółowe informacje na temat praktyk rolniczych, pomagających odbudować najważniejsze zasoby. Tak, jak robiliśmy to w przeszłości, udostępniamy Regenerative Agriculture Code (Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego) każdej organizacji, która uzna go za przydatny – mając na celu wprowadzenie zmian na dużą skalę w całej branży.

Zintensyfikujemy również bezpośrednie działania na rzecz ochrony wody. Już 40 proc. światowej populacji cierpi z powodu niedoboru wody, a ponad 2,1 miliarda ludzi spożywa wodę, która zagraża ich zdrowiu. [1] Do 2030 r. wdrożymy programy gospodarki wodnej dla lokalnych społeczności w 100 lokalizacjach. W tym celu wykorzystamy doświadczenia z naszego programu Prabhat realizowanego w Indiach, który obejmuje badania jakości wody i ryzyka związanego z zaopatrzeniem w okolicach naszych fabryk. Program ten zakłada wspólnotowe podejście do gospodarki wodnej – nie tylko pomaga rolnikom w czasie zbioru plonów, ale także zaspokaja podstawową potrzebę człowieka w zakresie odpowiedniego i łatwego dostępu do wody. Zbudujemy optymalny model zarządzania wodą i będziemy współpracować z kluczowymi dostawcami, aby oni również mogli uruchamiać podobne programy.

Unilever dołączy także do 2030 Water Resources Group – wielostronnej platformy interesariuszy skupionej wokół Banku Światowego – aby wesprzeć zmiany transformacyjne i budowę trwałego programu zarządzania zasobami wodnymi na kluczowych rynkach, borykających się z problemem niedoboru wody, takich jak Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Wietnam i Indonezja.

Aby w jeszcze większym stopniu chronić zasoby wodne i minimalizować wpływ naszych produktów na gospodarkę wodną i ekosystemy wodne, zobowiązujemy się, że do 2030 r. nasze towary będą w pełni biodegradowalne. Chociaż niektóre ze składników używanych przez nas obecnie nie mają realnych biodegradowalnych alternatyw, będziemy współpracować z partnerami, aby wprowadzać innowacje, które pomogą nam osiągnąć nasze cele.

Naszym wspólnym obowiązkiem w walce z kryzysem klimatycznym jest doprowadzenie do całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nie tylko skupienie się na kompensowaniu tych emisji. Mamy odpowiednią skalę działania i determinację, aby tak się stało, ale to nie wystarczy. Jeśli chcemy mieć w przyszłości zdrową planetę, musimy także dbać o przyrodę: lasy, bioróżnorodność, gleby i ekosystemy wodne. W większej części świata zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu rolników, i drobnych producentów rolnych oraz angażowanie ich w zrównoważoną produkcję rolną stanowi najważniejszy czynnik zmian, które mogą powstrzymać wylesianie, wesprzeć przywracanie lasów i rewitalizację przyrody. Z tego względu musimy wzmocnić ich pozycję i współpracować z nowym pokoleniem rolników i drobnych gospodarstw, aby dokonać znaczącej zmiany w regeneracji przyrody – podkreśla Marc Engel, dyrektor ds. łańcucha dostaw Unilever.

Planeta znajduje się w kryzysie i musimy podjąć zdecydowane działania w zatrzymaniu szkód, które wyrządzamy. W ubiegłym roku opracowaliśmy plan rozwiązania prawdopodobnie najbardziej widocznego problemu środowiskowego w branży dóbr konsumpcyjnych: opakowań z tworzyw sztucznych. Wyznaczamy sobie nowe, długofalowe cele, które obejmują zmniejszenie o połowę wykorzystania pierwotnego plastiku oraz pomoc w zbieraniu i przetwarzaniu większej liczby opakowań z tworzyw sztucznych niż sprzedaży. Choć niezwykle ważny jest wpływ produktów pod koniec ich cyklu, nadal musimy zwracać uwagę na to co dzieje się, na jego początku, czyli na etapie pozyskiwania surowców, jak również w produkcji oraz transporcie. Zmniejszymy wpływ, jaki nasza działalność wywiera na środowisko i zrobimy wszystko, aby przywrócić planecie zdrowie – podsumowuje Alan Jope, CEO Unilever.

Uzupełnienie

Zero netto w  2039 roku – Wszelkie emisje resztkowe w naszym łańcuchu dostaw zostaną zrównoważone poprzez zakupione lub samodzielnie wygenerowane kompensaty.

1,5 miliarda ludzi na świecie zarabia na życie z drobnego rolnictwa – dostarczają oni ponad 80 proc. żywności spożywanej w dużej części krajów rozwijających się, przyczyniając się znacząco do ograniczenia ubóstwa i bezpieczeństwa żywnościowego.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf

[1] Dane Banku Światowego

Aerial view of Huilo Huilo river near to Saltos del Petrohue in southern Chile

Comments

comments

54
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...