Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apelują o zaniechanie prac nad projektem ustawy wprowadzającej daninę od reklamy.

Informacja Prasowa - 17.02.2021
134

Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apelują o zaniechanie prac nad projektem ustawy wpr

Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apelują o zaniechanie prac nad projektem ustawy wprowadzającej daninę od reklamy.

W ramach prekonsultacji projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, IAA Polska oraz SAR, wspólnie sprzeciwiają się wprowadzeniu nowego podatku oraz apelują o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych związanych ze składką z tytułu reklamy konwencjonalnej oraz składką z tytułu reklamy internetowej.

16 lutego br. organizacje przekazały do Ministerstwa Finansów szeroką argumentację swojego stanowiska. Szczegóły dokumentu stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Najważniejsze kwestie poruszone przez IAA Polska oraz SAR, to:

 • Wprowadza się nowe daniny, obciążające przedsiębiorców, w okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez epidemię COVID-19, pod pretekstem działań niwelujących negatywne zdrowotne, społeczne i gospodarcze skutki pandemii,
 • Nakłada się na przedsiębiorców trwałe i bezterminowe obciążenia finansowe, w celu zarządzenia skutkami sytuacji nadzwyczajnej i przejściowej,
 • Arbitralnie definiuje grupę adresatów nowych danin, których działalność nie pozostaje w żadnym racjonalnym związku z przeznaczeniem większości środków pochodzących z tych danin (Narodowy Fundusz Zdrowia),
 • Wprowadza się rozwiązania opodatkowywania platform cyfrowych w czasie, w którym trwają zaawansowane prace nad regulacją na poziomie Organizacji Współpracy Gospodarczej
  i Rozwoju oraz Unii Europejskiej
  ,
 • Proponowana ustawa zawiera rozwiązania, których zgodność z prawem Unii Europejskiej, w tym
  z unijną zasadą swobody świadczenia usług oraz zasadami udzielania pomocy publicznej, rodzi poważne wątpliwości,
 • zawiera rozwiązania niezgodne z przepisami Konstytucji RP i konstytucyjnymi standardami stanowienia prawa daninowego, których fundamentalny dla konstrukcji projektowanej regulacji charakter przesądza o niekonstytucyjności całego Projektu ustawy,
 • Wprowadzenie ustawy w życie doprowadzi do jednoznacznie negatywnych skutków gospodarczych, niekorzystnie, wpływając, tak na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, jak na rynek pracy oraz sytuację gospodarstw domowych i konsumentów,
 • Ustawa doprowadzi do skutków odwrotnych do zamierzonych, co podważa racjonalność sformułowanych w nim propozycji legislacyjnych i zmusza do ponownej ewaluacji dostępnych scenariuszy (regulacyjnych i pozaregulacyjnych), umożliwiających realizację celów, które stawia przed sobą Ministerstwo Finansów,
 • narusza wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy o popieraniu i ochronie inwestycji (dalej: „BIT”), co jest podstawą do wszczęcia postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce przez inwestorów zagranicznych i domagania się odszkodowania za doznane przez nich naruszenia.
 • rodzi wątpliwości co do zgodności z Dyrektywą VAT.

Comments

comments

134
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...