Raport odpowiedzialnego biznesu z rekordową liczbą firm

Informacja Prasowa - 25.05.2022
35

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Raport odpowiedzialnego biznesu z rekordową liczbą firm

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas 9. Targów CSR – największego w Polsce cyklicznego wydarzenia poświęconego odpowiedzialności biznesu. Zapis transmisji z ogłoszenia #Raport2021 dostępny jest na Facebooku FOB >>

Wersję PDF raportu można pobrać tutaj: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/

Przedstawione w publikacji działania dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

Rekordowa liczba firm

W jubileuszowej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziło kilka zmian. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji. Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Tym razem ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Zmiany te miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności CSR wnoszących nową jakość.

Ostatecznie w publikacji zaprezentowano 1677 dobrych praktyk zgłoszonych przez niemal 300 organizacji. To wzrost o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku i rekord w historii wydawnictwa. Jeszcze większa dynamika dotyczy sektora MŚP. Praktyki przesłało ponad 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. To o 40% więcej w porównaniu do 2020 roku.

Cieszy nas rosnące zainteresowanie raportem i większa gotowość firm do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wszyscy zyskują więcej inspiracji do działania i współpracy, a obraz odpowiedzialnego biznesu staje się pełniejszy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obszary ISO 26000. Prym wiodą zaangażowanie społeczne, miejsce pracy i środowisko

Tradycyjnie osią wydawnictwa jest norma ISO 26000, będąca podstawą klasyfikacji inicjatyw CSR. Według niej pogrupowane są działania zaprezentowane w raporcie FOB. Poniżej podsumowanie liczebności praktyk w danym obszarze wraz z krótkim komentarzem

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki)
Najbardziej popularna kategoria w tym obszarze to działania charytatywne i filantropia. Odnotowany został duży wzrost w kategorii zrównoważonych miast, w której reprezentacja dobrych praktyk była najwyższa ze wszystkich wydań raportu.

Praktyki z zakresu pracy (420)
Blisko 1/5 zgłoszonych praktyk z tego obszaru dotyczy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników i ich rodzin. W obszarze wellbeingu organizowane są: webinary, szkolenia i prezentacje dotyczące m.in. tego, jak dbać o zdrowie.

Środowisko (395)

Tradycyjnie najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowiły praktyki dotyczące edukacji ekologicznej. Wiele z nich wiązało się z akcją w terenie, na przykład w postaci sprzątania okolicznych terenów lub parków narodowych, łącząc  teorię z praktyką. Warto także podkreślić, że mimo ograniczeń nałożonych przez wydawcę w tym obszarze w stosunku do ubiegłorocznej edycji odnotowano wzrost liczby dobrych praktyk o 1/4. Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z zeroemisyjnością. Lektura raportu pokazuje także, iż jednym z kluczowych wyzwań stojących przed biznesem jest przeciwdziałanie kryzysowi bioróżnorodności.

Prawa człowieka (102)

W tym obszarze najwięcej praktyk zgłoszono w kategorii „kobiety w biznesie”. Ich celem jest wspieranie kobiet w decyzjach zawodowych, inspirowanie do rozwoju oraz wzmacnianie równości płci w miejscu pracy. Kategoria dotycząca polityk i procedur dowodzi, że zarządzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu.  Wiele firm zdecydowało się na sformalizowanie zasad dotyczących obszaru diversity & inclusion i podkreślenie swojego zaangażowania poprzez np. podpisanie Karty Różnorodności.

Ład organizacyjny (80)

W tym obszarze najwięcej praktyk dotyczyło zarządzania – firmy wymieniały tu przede wszystkim tworzenie strategii: klimatycznych, CSR, ESG, odpowiedzialnego biznesu. Rozwój tej tematyki to także tworzenie nowych stanowisk i zespołów odpowiadających za realizację celów określonych w dokumentach strategicznych. Istotne były także kwestie związane z certyfikacją w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia konsumenckie (71)

Najliczniej reprezentowana kategoria w tym obszarze to zdrowie i bezpieczeństwo, a na podobnym poziomie ilościowym znalazły się działania edukacyjne, które można podzielić na kilka mniejszych obszarów: oszczędzanie i zarządzanie domowym budżetem, prawidłowe żywienie i planowanie posiłków, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii, właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz świadoma konsumpcja.

Uczciwe praktyki operacyjne (65)

Zdecydowana większość praktyk w tym obszarze dotyczyła edukacji rynku. Kolejnymi praktykami pod względem liczebności były te z kategorii relacji z dostawcami oraz relacji z interesariuszami. Tylko jedna instytucja zgłosiła projekt przeciwdziałający nadużyciom, co wskazuje, że to obszar o dużym potencjale rozwoju.

SDGs. Zdrowie i edukacja nadal priorytetowe w działaniach CSR

Już po raz szósty w raporcie FOB dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej działań dotyczy Celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. – Dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej ponownie reprezentowane są Cel 14. – Życie pod wodą (20 praktyk) i Cel 2. – Zero głodu (25 praktyk). Wszystkie działania, w podziale na poszczególne SDGs, można przejrzeć także w bazie dostępnej online: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

Podsumowanie roku i trendy

Jak co roku, w raporcie zaprezentowano przygotowany przez zespół FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych  polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat CSR.

Nieodłączną częścią publikacji są także artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów CSR. W tym roku w raporcie znaleźć można następujące teksty:

  • Karolina Andrian, Fundacja Share the Care
  • Małgorzata Greszta, CSR Consulting
  • dr Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Tadeusz Joniewicz, ekspert
  • Karol Krzyczkowski, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Weronika Kwaśnik, laureatka konkursu Verba Veritatis
  • dr Michał Rogatko, laureat konkursu Verba Veritatis
  • Irena Pichola, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Małgorzata Szewc, Ministerstwo Finansów
  • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

#Raport2021

Premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” odbyła się 25 maja w ramach części konferencyjnej 9. Targów CSR w EXPO XXI w Warszawie. Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowane co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych oraz dyskusja o najważniejszych trendach i wyzwaniach społeczno-gospodarczych. Więcej informacji o wydarzeniu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów i ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >>

Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk dostępnej tutaj >>

Pobierz publikację: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/

Comments

comments

35
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...