Milionowe przychody Agory. Duże zyski z reklam

Informacja Prasowa - 16.05.2018
215

Milionowe przychody Agory. Duże zyski z reklam

W 1. kwartale 2018 r. wzrosły przychody większości przedsięwzięć biznesowych Grupy Agora. Wyższe były wpływy z działalności sieci kin Helios, Wydawnictwa Agora oraz segmentu Reklama Zewnętrzna. Dodatkowo, w segmentach Internet oraz Radio wzrost wpływów wsparty dyscypliną kosztową przyczynił się do istotnej poprawy wyników operacyjnych.

 

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 1. kw. 2018 r. (porównanie r/r):

Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 278,0 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży barowej – o 8,1% do kwoty 24,0 mln zł, w efekcie wyższych niż w analogicznym okresie 2017 r. średnich cen w barach, a także sprzedaż biletów do kin sieci Helios – o 2,8% do kwoty 66,2 mln zł. Zwiększyły się również wpływy Grupy ze sprzedaży usług reklamowych, które stanowiły 120,2 mln zł. Były one wyższe w segmentach Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna, spadły natomiast w segmentach Film i Książka oraz Prasa. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były nieznacznie wyższe – o 0,6% i wyniosły 33,9 mln zł. To głównie efekt zmniejszenia tempa spadku przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej w segmencie Prasa, rosnących wpływów z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej oraz wyższych wpływów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora.

Istotnie niższe były przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora w kwocie 15,6 mln zł, głównie ze względu na mniejszy wolumen produkcji, a także przychody z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 18,1 mln zł. Głównym powodem tego spadku były niższe o 73,1% wpływy z działalności filmowej, które wyniosły 5,4 mln zł. Na spadek tej pozycji przychodowej istotnie wpłynął sukces frekwencyjny filmów wyświetlanych w kinach w 1. kwartale 2017 r. W tamtym czasie NEXT FILM wprowadził do kin 3 produkcje filmowe: Po prostu przyjaźń, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Pokot. Agora była zaangażowana zarówno w produkcję, jak i dystrybucję tych filmów.

Koszty operacyjne Grupy Agora spadły o 10,9% i stanowiły 264,9 mln zł. Grupie udało się zmniejszyć wszystkie kategorie kosztów poza wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników.

Największą pozycję kosztową ponownie stanowiły usługi obce – ich koszty spadły o 3,8% i wyniosły 108,1 mln zł. To m.in. efekt istotnie niższych odpłatności dla producentów filmowych niż w 1. kw. 2017 r. Wyższe były natomiast koszty zakupu kopii filmowych w sieci kin Helios oraz koszty dzierżawy powierzchni reklamowych odnotowane m.in. w segmencie Internet.

Spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, odnotowany w porównaniu z 1 kw. 2017 r., wynika głównie z mniejszego wolumenu zamówień usług poligraficznych oraz niższego wolumenu druku Gazety Wyborczej i mniejszej liczby wydawanych tytułów.

Zmniejszyły się również koszty reprezentacji i reklamy Grupy – o 35,7% do kwoty 13,5 mln zł. Największy wpływ na to miała mniejsza aktywność promocyjna segmentów Internet, Radio, Film i Książka oraz Prasa.

W 1. kw. 2018 r. wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników – o 1,1% do kwoty 83,7 mln zł. Ich największy wzrost miał miejsce w segmencie Film i Książka, głównie z uwagi na wzrost zatrudnienia związany z rozwojem kin sieci Helios oraz zmianę wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wartość wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników była wyższa też w segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio, a w segmencie Internet utrzymała się na podobnym poziomie jak w 1. kw. 2017 r. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników były natomiast niższe w segmentach Druk oraz Prasa. Warto jednak zauważyć, że wynik segmentu Druk został obciążony kosztami rezerwy na zwolnienie grupowe w wysokości 1,4 mln zł.

Dodatkowo, w 1. kw. 2018 r. pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora miała sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Grupy Agora w Gdańsku i w Warszawie. Łączna cena sprzedaży nieruchomości w Gdańsku wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora wyniósł 5,6 mln zł.  Łączna wartość transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Warszawie wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny Agory S.A. i Grupy Agora to 8,3 mln zł.

W rezultacie Grupa Agora poprawiła wyniki operacyjne w 1. kw. 2018 r. – wynik operacyjny na poziomie EBITDA wzrósł do 36,3 mln zł, a na poziomie EBIT do 13,1 mln zł. W omawianym okresie Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 9,7 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 8,2 mln zł.

Comments

comments

215
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...