Etyczne zachowanie w komunikacji cyfrowej. Stanowisko Rady Etyki Public Relations

Jerzy Ciszewski - 15.01.2019
189

Etyczne zachowanie w komunikacji cyfrowej. Stanowisko Rady Etyki Public Relations

Etyczne zachowanie w komunikacji cyfrowej.

Stanowisko Rady Etyki Public Relations

 Rada Etyki Public Relations zwraca się z apelem do środowisk zajmujących się profesjonalną komunikacją, w szczególności do branży public relations i komunikacji marketingowej, oraz do wydawców, o zwracanie większej uwagi na znaczenie i przestrzeganie standardów etycznych w procesie komunikacji i wymiany informacji w sieci.

Rada Etyki PR z niepokojem obserwuje treści publikowane w mediach internetowych i społecznościowych i wzywa do przestrzegania standardów komunikacji zgodnych z zasadami Deklaracji Helsińskiej przyjętej w 2017 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów ds. Komunikacji (International Communications Consultancy Organisation: ICCO) dotyczącymi wiarygodności informacji, poufności oraz transparentności. Zachowanie etyczne jest bezwarunkowym wyznacznikiem standardów profesjonalnych. Przyjęty w Helsinkach dokument Deklaracji Rada Etyki PR włącza do niniejszego apelu jako integralną część swojej opinii.

Rada uważa, że:

  • Komunikacja cyfrowa nie jest sferą „wolną od etyki”, lecz podlega tym samym standardom etycznym co każda działalność komercyjna i wydawnicza.
  • Ważnym elementem etyki komunikowania i etyki mediów, chroniącej konsumenta przed celowym wprowadzaniem w błąd (np. poprzez świadome pomijanie istotnych informacji) jest stosowanie zasady transparentności w przekazach.
  • Stosowanie zasady rozdzielenia płatnego „contentu” od treści redakcyjnych jest obowiązkiem każdego wydawcy. Zasadę tę musi szanować każdy specjalista public relations.
  • Przy tworzeniu materiału do publicznego rozpowszechniania należy korzystać wyłącznie z wiarygodnych źródeł, oznaczonych co do autorstwa i opatrzonych sprawdzonymi referencjami. Zasadą powinno być również podawanie odnośników do źródeł, aby odbiorca mógł sam zweryfikować ich wiarygodność i motywację.
  • Zasady etyczne komunikacji cyfrowej powinny podlegać takim samym prawom jakie są określone w Karcie Etycznej Mediów.
  • Pod pojęciem nadawców treści w internecie mieszczą się agencje PR, firmy, organizacje publiczne, partie polityczne oraz osoby prywatne pracujące w mediach lub prowadzące działalność komercyjną na zlecenie (np. blogerzy, influencerzy), usługodawcy medialni, agencje zajmujące się pozycjonowaniem stron (świadczące usługi SEO i zajmujące się content marketingiem) itp.

Rada zwraca się do wszystkich środowisk uczestniczących w komunikacji społecznej do honorowania poniższych zasad Deklaracji Helsińskiej.

Deklaracja Helsińska ICCO:

 Mając na uwadze rosnący wpływ i znaczenie public relations, członkowie ICCO zobowiązują się do przestrzegania następujących 10 zasad:

Pracować etycznie, z uwzględnieniem interesu publicznego.

W praktyce public relations i szeroko rozumianej komunikacji stosować najwyższe standardy profesjonalne.

Okazywać poszanowanie prawdzie i zwracać szczególną uwagę na przejrzystość działań i uczciwość relacji ze współpracownikami, mediami oraz wobec społeczeństwa/opinii publicznej.

Pracować ze zwracaniem szczególnej uwagi na dochowanie poufności informacji, aby chronić prawo do prywatności klientów, organizacji oraz instytucji.

Będąc reprezentantem branży i środowiska public relations, pracować ze świadomością współodpowiedzialności za reputację profesji.

Dbać o transparentność podejmowanych działań, w szczególności co do reprezentowanych interesów i sponsorów idei. Nigdy nie stosować nieuczciwych praktyk, takich jak „astroturfing”.

Pracować ze świadomością potęgi mediów społecznościowych i korzystać z nich z odpowiedzialnością za publikowane treści.

Unikać/Nie brać udziału w tworzeniu i w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, tzw. fake news.

Pracować zgodnie z Kodeksem Postępowania Stowarzyszenia, pamiętając o odpowiednich regułach obowiązujących w innych państwach i organizacjach. Zawsze okazywać szacunek cechujący profesjonalistę

Wykonując obowiązki zawodowe wystrzegać się jakiejkolwiek formy dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

Zachęcamy państwa członkowskie i organizacje zrzeszone w ICCO, oraz osoby niebędące członkami i inne społeczności profesjonalistów public relations, aby przyłączyły się do postępowania według tych zasad i ich promocji wśród praktyków.  (Oryginalny tekst Deklaracji: https://zfpr.pl/dobre-praktyki).

Marcelina Cholewińska – Przewodnicząca REPR

 

Rada Etyki Public Relations jest powołanym przez organizacje branży public relations w Polsce niezależnym, społecznym narzędziem kontroli i edukacji praktyków komunikacji społecznej (komunikacji marketingowej) w zakresie przestrzegania i stosowania norm etycznych i pożądanych zachowań (obowiązujących) w praktyce zawodowej. Rada Etyki Public Relations zabiera głos zarówno autonomicznie w kwestii obserwowanych zjawisk, jak i w sprawach pojedynczych zdarzeń będących udziałem uczestników rynku komunikacji marketingowej, działając w takich przypadkach na zasadzie sądu koleżeńskiego. Radę Etyki Public Relations tworzą autorytety środowiska naukowców i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi dokonaniami zawodowymi. Wszystkie publiczne wypowiedzi Rady Etyki Public Relations oparte są o zasady przyjęte w międzynarodowych i krajowych dokumentach dotyczących etycznego wykonywania profesji komunikatora (specjalisty public relations) oraz o odpowiednie normatywne akty prawne obowiązujące w Polsce.

 

 

Comments

comments

189
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...