Akcjonariusze Agory dają zielone światło na wykup akcji własnych

Redakcja PR - 22.06.2017
91

Akcjonariusze Agory dają zielone światło na wykup akcji własnych

Podczas walnego zgromadzenia, zarząd dostał zgodę na wykup akcji własnych opiewających na kwotę 23,8 miliona złotych.

Skup akcji własnych jest motywowany zmniejszeniem kapitału zakładowego poprzez ich umorzenie. Ilość akcji jaka ma zostać wykupiona wynosi 1.537.594 – jest to ponad 3 procent kapitału zakładowego.

Zarząd może nabywać w pełni pokryte:  (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki.

Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 1 537 594 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 1 537 594 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i które stanowią łącznie 3,23% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście) akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,94% oraz nie więcej niż 0,29% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych) – czytamy w komunikacie giełdowym.

 

Comments

comments

91
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...